Ce e nou ??n Zoom Report

Trimite mai departe

A trecut un an de c??nd am lansat ??n variant?? beta platforma de explorare ??i vizualizare de date locale, Zoom Report. A fost un an ??n care am experimentat mult ??i am ??nv????at ??i mai mult despre cum s?? dezvolt??m mai departe Zoom Report ??ntr-o platform?? de date cat mai accesibil??, ??n care utilizatorii s?? ajung?? ??n c??teva click-uri la datele din care s??-??i poat?? extrage insight-uri locale.

La prima aniversare venim cu o nou?? interfa???? pentru Zoom Report, un user experience ??mbun??t????it ??i 3 noi categorii de date.

Mai structurat

Am reg??ndit interfa??a Zoom Report astfel ??nc??t s?? se plieze pe complexitatea seturilor de date disponibile ??i s?? func??ioneze ca un spa??iu de lucru, ??n care datele pot fi explorate din mai multe unghiuri ??i apoi salvate ??n forma grafica aleas??. 

Partea de selec??ie a localit????ilor/zonei geografice a r??mas aproape la fel, ??ns?? zona de vizualizare a datelor s-a schimbat complet. ??n partea dreapta se g??sesc categoriile de date disponibile pentru zona selectat??, organizate pe o structur?? tip arbore. ??n st??nga sunt seturile de date disponibile cu op??iunea de a fi activate sau dezactivate, organizate pe topicuri(analize, categorii, etc.). ??n centru este zona de lucru ??i vizualizare, ??n care seturile de date active pot fi filtrate ??i vizualizate ??n mai multe forme, apoi salvate ??n format PNG.

Mai mult control

??n noul Zoom Report userul are mai mult control pe agregarea datelor ??i pe forma de vizualizare a lor. Am introdus pentru fiecare set de date posibilitatea de a selecta nivelul de agregare dorit: pe localit????i, pe tip de proprietate, pe categorii, subsec??iuni ??i altele. Am ad??ugat ??i un nou model de vizualizare a datelor, harta choropleth, prin care datele selectate pot fi vizualizate ??i geospatial.

3 noi categorii

O dat?? cu noua interfa???? aducem ??n Zoom Report ??i 3 noi categorii de date: Business, Transport ??i Sanatate.??

??n categoria business se g??sesc date, p??n?? la nivel de comun??, care m??soar?? evolu??iile din?? ecosistemul economic al SRL-urilor, ??ntre anii 2015-2018: indicatorii de performan???? din bilan??, demografia companiilor ??i num??rul mediu de salaria??i. Am organizat categoria mai ??nt??i pe m??rimea companiilor, IMM ??i Companii mari, apoi pe obiectul principal de activitate declarat, clasa CAEN.??

Sursele principale pentru date sunt situa??iile financiare publicate de Ministerul Finan??elor publice pe data.gov.ro. Pentru localizarea geografic?? a companiilor am luat ca referin???? adresa sediului social din seturile de date de la Oficiul Na??ional al Registrul Comer??ului, publicate tot pe data.gov.ro, disponibile pentru luna cat mai apropiat?? de ??nceputul anului calendaristic, ianuarie sau februarie, dup?? caz. Pentru firmele care nu aveau adresa sau adresa era incomplet?? (aprox. 0.4% din total), am luat ca referin???? codul de jude?? din num??rul de ??nregistrare de la ONRC.

??n categoria Transport se g??sesc date despre num??rul de autovehicule, ??ntre 2015-2019, la nivel de jude??, organizate pe tip de combustibil, categorie ??i marc??. Sursele principale sunt seturile de date privind parcul auto din Rom??nia publicate de Direc??ia Regim Permise de Conducere ??i ??nmatriculare a Vehiculelor pe data.gov.ro. Am uniformizat denumirile m??rcilor ??i acolo unde lipseau numele modelelor am ales s?? le expunem sub forma N/A.

??n categoria S??n??tate sunt date despre infrastructura sanitar?? (unit????i ??i personal), ??ntre anii 1995-2018, disponibile p??n?? la nivel de comun??. Sursele principale sunt seturile de date publicate de Institutul Na??ional de Statistic?? pe platforma Tempo Online (statistici.insse.ro:8077/tempo-online).

Ce urmeaz??

Vom completa ??n continuare seturile de date existente cu noi serii de ani pe m??sur?? ce devin disponibile ??i vom ad??uga noi seturi de date la categoriile existente. ??n urm??toarele luni ne vom concentra s?? granulariz??m ??i mai mult datele disponibile astfel ??nc??t s?? extindem posibilitatea de analiz?? la nivel de geo-coordonate.

Vrei s?? ??ncerci?
F??-ti un cont gratuit ??i exploreaz?? Zoom Report

Ai vreo sugestie sau recomandare?
Scrie-ne aici


Trimite mai departe